Procedură pentru facturarea individuală în asociații

 

APAREGIO GORJ S.A.
Departamentul Comercial
P.F.I. nr.1/2009

 

Metodologie unitară
aplicabilă pentru repartizarea consumului total de apă înregistrat la nivelul branșamentului unui condominiu și preluarea în facturare individuală a proprietarilor ce au contorizare în proporție de 100%, accesibilă într-un spațiu comun

 

Motivație

a) Membrii asociațiilor de proprietari au început să-și individualizeze consumurile de apă prin montarea în spații accesibile (scări de bloc, subsoluri, etc) de aparate de măsură dotate cu înregistrator continuu, cu citire directă.
b) În urma modificării instalațiilor, proprietarii solicită facturarea cantității de apă în mod individual
c) În aceste cazuri operatorul de specialitate nu poate și nu este obligat să treacă la sistemul de facturare individuală prin încheierea de contracte individuale. Conform legii, punctul de delimitare între instalația furnizorului și cea a utilizatorului (în cazul nostru asociațiile de proprietari) este locul de amplasare a apometrului de branșament. De aceea este necesară întocmirea unei proceduri care să fie aplicată în mod unitar în astfel de situații.

Procedura

Observație – procedura se referă la condominiile care au contorizarea făcută în proporție de 100 %, accesibilă într-un spațiu comun și toți membrii asociației sunt de acord cu facturarea individuală.

Relațiile între terți sunt stabilite de prevederile contractului încheiat între părți.
În cazul operatorului de servicii de furnizare a apei contractul este reglementat prin Ordinul nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și prevede la art. 2 următoarele:

2) Contractul stabilește relațiile dintre utilizator și operator la punctul de delimitare între rețeaua interioară a utilizatorului aflată pe proprietatea acestuia și rețeaua publică situată pe domeniul public care este constituită de contorul de branșament pentru sistemul de alimentare cu apă, respectiv căminul de racord pentru sistemul de canalizare.
3) Punctul de delimitare între operator și utilizator este căminul de apometru, pentru alimentarea cu apă, și căminul de racord, pentru preluarea la canalizare.
….
În aceste condiții, cu toate că în cadrul asociației de proprietari (condominiu), după branșament există echipamente de măsură pentru fiecare consumator în parte, acestea nu pot fi luate în considerare ca locuri de măsură deoarece nu îndeplinesc condițiile legale și condițiile tehnice.
De aceea apometrele individuale vor fi folosite ca mijloace de măsură (MDM) iar cu proprietarii acestora nu se vor încheia contracte individuale de prestări, ci convenții individuale.
Pentru preluarea în facturare individuală de către furnizorul de apă trebuiesc îndeplinite o serie de condiții:

 • toți proprietarii spațiilor cu destinație de locuință sau cu altă destinație din cadrul condominiului în cauză trebuie să aibă montate MDM care să măsoare consumurile tuturor instalațiilor de utilizare a apei pentru locația pe care o deține;
 • proprietarii imobilelor au obligația de montare a MDM la toate punctele de consum comune (eventuale spălătorii, robinete în subsol, etc..);
 • cheltuielile ocazionate de montarea, întreținerea, citirea și verificarea metrologică a MDM vor fi suportate de proprietarul individual;
 • montajul repartitoarelor se va face de persoane autorizate de ANRSC, prevăzându-se sigilii de montare, altele decât cele metrologice;
 • reducerea procentului de 100% al proprietarilor care au montate MDM pe toate instalațiile sau renunțarea unuia dintre aceștia la facturarea individuală conduce la renunțarea de drept la facturarea individuală. Furnizorul de apă va sista emiterea de facturi individuale trecându-se la facturarea asociației de proprietari la nivel de branșament;

 

Repartizarea consumurilor de apă

 
Consumul de apă se defalcă astfel:

 • Consum comun de apă
 • Consum individual de apă aferent spațiului cu diferite destinații aflat în proprietatea sau folosința persoanelor fizice sau juridice.

Cantitatea de apă ce se repartizează fiecărui proprietar se stabilește ca sumă între cota parte din consumul comun și cel individual de apă.
Citirea se va efectua de către împuterniciții desemnați de asociația de proprietari/locatari.
Citirea indecșilor se face prin rotunjire la întreg. De regulă citirea contorului de branșament se face în aceeași zi cu citirea indecșilor MDM-urilor pentru apă montate în instalațiile utilizatorilor.
Valorile rezultate din citirea fiecărui repartitor se trec într-un tabel ce va cuprinde:

 • data
 • numărul apartamentului sau denumirea spațiului comun
 • numele proprietarului (utilizatorului)
 • valorile indecșilor
 • starea sigiliilor
 • observații asupra stării instalațiilor interioare (dacă e cazul)
 • semnătura de confirmare a proprietarului / utilizatorului

Dacă se constată violarea sigiliilor, respectivul apartament / spațiu se consideră fără MDM pe toată perioada dintre verificarea anterioară și cea actuală, recalculându-se consumul la norme de paușal.

Preluarea în facturare individuală
 
Facturarea individuală a consumurilor de apă în imobilele tip condominiu poate fi aplicată numai în cazul în care:

 • determinarea cantității de apă se realizează cu mijloace de măsură legale montate la branșamentele condominiului;
 • există contract de furnizare a apei la nivel de scară / imobil cu asociația de proprietari / locatari;
 • există convenții individuale încheiate cu toți proprietarii spațiilor din condominiu;
 • toți proprietarii sau utilizatorii au montate MDM ce preiau consumurile de pe toate instalațiile de utilizare a apei, condiție necesară a fi respectată și în cazul imobilelor în care sunt constituite mai multe asociații dintre care numai una are calitatea de titular de contract cu furnizorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
 • toate MDM sunt montate într-un spațiu comun, accesibil, putând fi citite fără opreliște;
 • asociația are un contract cu un operator autorizat de autoritatea competenta pentru a efectua repartizarea costurilor în activitatea de exploatare a MDM;
 • Convenția de preluare în facturare individuală se încheie intre fiecare proprietar al spațiului cu destinație de locuință sau altă destinație cu asociația de proprietari / locatari și furnizorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și face parte din contractul de furnizare al apei încheiat conform Ordinul nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Preluarea în facturare individuală, fără contract încheiat la nivel de branșament cu asociația de proprietari / locatari este interzisă, facturile emise în acest caz nefiind opozabile consumatorilor.
 
Asociația de locatari trebuie să depună următoarele documente:

 • cerere de preluare în facturare individuală anexa 1;
 • tabel nominal cu proprietarii care își exprimă acordul de preluare în facturare individuală și acceptă condițiile impuse, conform anexa 2;
 • convențiile de facturare individuală conform model anexa 3, ce vor deveni anexe la contractul de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, semnate de proprietari sau împuterniciți ai acestora;
 • copie de pe actele care atestă proprietatea asupra spațiului;
 • pentru persoane juridice copie de pe certificatul constatator eliberat de ORC;
 • copie de actul de identitate al proprietarului sau reprezentantul persoanei juridice;
 • copie de pe procura în cazul împuterniciților;

Pentru acceptarea cererii trebuie ca toți proprietarii spațiilor cu destinație de locuință sau alta destinație să se angajeze prin semnătura că sunt de acord cu preluarea în facturare individuală și cu condițiile asociate prevăzute în anexa. În cazul lipsei proprietarului, poate da acceptul un împuternicit al acestuia, în baza unei procuri legalizate din care să rezulte că poate angaja proprietatea în cazul unei executări silite a unor debite.
Costurile suplimentare ale operatorului ce apar din momentul în care acesta preluat în facturare individuală consumurile fiecărui spațiu al condominiului solicitant vor fi recuperate, prin facturare, de la persoanele fizice / juridice ce au semnat convenția.

Facturarea cantităților de apă

Operatorul de apă și canal va înainta administratorului asociației de proprietari citirea contorului din branșament, respectiv consumul de apă ce urmează a fi repartizat (până în 5 ale lunii).
Persoana (fizică sau juridică) autorizată, desemnată și recunoscută de asociația de proprietari să colecteze și să repartizeze costurile va întocmi un centralizator de repartizare a costurilor ce va cuprinde în mod obligatoriu:

 • perioada de calcul
 • denumirea asociației și adresa acesteia
 • numărul și data centralizatorului
 • numărul total de unități de consum rezultat din citirea contorului de branșament
 • numărul apartamentului
 • numele și prenumele proprietarului/utilizatorului
 • valorile indecșilor MDM
 • numărul total de unități de consum individual
 • cota parte procentuală ce-i revine din cantitatea totală de apă ce revine spațiului cu destinație de locuință sau altă destinație calculata după un algoritm de repartizare proporțional cu consumul spațiului contorizat

OBSERVAȚIE – repartizarea diferenței între consumul înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor repartitoarelor individuale se face, cu acordul asociației, de furnizorul de servicii de apa și de canalizare după algoritmul acceptat de comun acord de părțile semnatare ale contractului și convențiilor individuale.

 • numărul de unități de consum ce-i revine proprietarului / utilizatorului din consumul comun
 • total unități de consum de facturat pe fiecare entitate

OBSERVAȚIE – repartizarea diferenței între consumul înregistrat de contorul de branșament și suma consumurilor repartitoarelor individuale se face, cu acordul asociației, de furnizorul de servicii de apă și de canalizare după algoritmul acceptat de comun acord de părțile semnatare ale contractului și convențiilor individuale.

Această situație aprobată și vizată de asociația de locatari va fi înaintată furnizorului de servicii de alimentare cu apă până în data de 10 ale lunii, care va emite apoi facturile individuale.
 
Anexe la prezentul

  Anexa 1 Cerere (29 iunie 2022, 565 descarcari)

  Anexa 2 Tabel nominal acord facturare (29 iunie 2022, 532 descarcari)

  Anexa 3 Conventie individuala (30 august 2023, 220 descarcari)


 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României