POIM 2014 – 2020

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

POIM 2014-2020 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu CSC şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele, obiectivul fiind:

Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, prin prioritatea de investiții 6.ii- Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe și Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației vizează promovarea investițiilor în sectorul de apă/apă uzată în vederea conformării cu cerințele directivelor din sector.

Prin OS 3.2 se promovează acţiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă şi apă uzată și care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanțate prin ISPA și POS Mediu 2007 – 2013:

• Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;

• Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate;

• Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile.

• Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei;

• Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi rurale.

• Dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape, acordându-se prioritate în special substanţelor periculoase, şi a calităţii apei potabile.

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE):

- ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi
- serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50 locuitori

Strategia de finanțare pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate consolidarea și extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013. Astfel, aria de acoperire a proiectelor regionale va crește prin preluarea de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza HG nr. 855/2008) a localităților mai mici, și extinderea, astfel, a ariei de operare a operatorilor regionali (înființați înainte de 2012) care sunt beneficiarii vizați de politica de regionalizare în sectorul de apă şi apă uzată. În procesul investițional se va acorda prioritate aglomerărilor de peste 10.000 l.e., precum și finalizării proiectelor fazate. Investițiile din POIM vor fi complementare celor finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Potențiali beneficiari

• Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă;

• Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va promova operaţiunile vizând îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape și a apei potabile, prin Administraţia Naţională ”Apele Române”, şi prin Ministerul Sănătăţii;

Eforturile APAREGIO de modernizare si dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare continua. Prin Master Plan-ul privind dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Gorj (finalizat in 2013, aprobat cu HCJ Gorj nr.50/2015), au fost identificate si prioritizate investitiile care trebuie realizate in etapa 2014-2020 pentru a raspunde obligatiilor asumate. Aceste investitii, in valoare de peste 100 milioane de euro, vizeaza toate sistemele de alimentare cu apa/aglomerarile urbane (inclusiv localitati adiacente) din Targu-Jiu, Motru, Targu-Carbunesti, Bumbesti-Jiu, Ticleni, Novaci, Rovinari, Tismana, Turceni.

In conformitate cu aceste deziderate a fost obtinuta finantare pentru proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Gorj, în perioada 2014-2020” pentru elaborarea documentațiilor necesare in vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020. Contractul de finantare nr. 63/26.05.2017 este in valoare de 12.380.287,99 lei (inclusiv TVA), valoarea totala eligibilă fiind de 10.403.603,36 lei, din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 10.299.267,36 lei, echivalentă cu 99% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Pregătirea si promovarea unui proiect major de investiții presupune elaborarea unor documente tehnice, financiare, instituționale și de mediu de un nivel calitativ ridicat, fapt care a făcut necesară contractarea unor servicii specializate. In urma derulării licitației, acest contract a fost atribuit Asocierii Louis Berger SAS-SC Louis Berger SRL- SC Escalia Craus SA care in prezent lucreaza la elaborarea formei finale a Studiului de fezabilitate complet (cu studii de teren, alte studii de specialitate necesare la faza de Studiu de fezabilitate si expertize), a aplicatiei de finantare cu documentele suport (analiza cost-beneficiu, analiza institutionala, documentatii pentru procedura de evaluare a impactului asupra mediului) precum si a documentatiilor de atribuire pentru contractele de furnizare, servicii si lucrari.

„PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL GORJ”, in perioada 2014-2020, se afla in faza finala a elaborarii urmand ca in octombrie sa fie depus pentru evaluare la finantator (AM POIM).

Proiectul vizeaza realizarea unor investitii necesare pentru conformare la prevederile Tratatului de aderare si ale Directivelor din sectorul de apa si apa uzata, pe teritoriul unitatilor administrativ teritoriale Targu-Jiu, Motru, Targu-Carbunesti, Ticleni, Bumbesti-Jiu, Novaci, Rovinari, Tismana, Turceni, Pestisani.

Harta sistemelor de alimentare cu apa

Harta Aglomerarilor


Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj, Cod SMIS 2014+ 105336
Contract de finantare nr. 20/06.02.2017

Proiectul “Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Gorj” a întâmpinat o serie de întârzieri în fazele de achiziții și implementare, fiind propus spre fazare, astfel încât continuarea si finalizarea unor lucrarilor demarate prin proiectul finantat prin POS Mediu 2007-2013 se realizeaza cu finantare din POIM 2014-2020, pentru realizarea urmatoarelor obiective specifice:

In sistemele de alimentare cu apa (Tg. Jiu, Motru si Bumbesti-Jiu):
– 2 fronturi de captare ape subterane reabilitate (Tg. Jiu si Motru);
– 3,40 km de conducte de aductiuni (Tg. Jiu);
– 2 statii de tratare apa reabilitate (Tg. Jiu si Bumbesti-Jiu);
– 3,80 km de retele de distributie apa extinse (Tg. Jiu);
– 1,85 km de retele de distributie apa reabilitate (Tg. Jiu).

In sistemele de apa uzata (Tg. Jiu):
– 2,45 km de retele de canalizare reabilitate;
– 3 statii de pompare ape uzate noi;
– 1 statie de epurare extinsa si reabilitata.

Valoarea totala a proiectului: 42.310.354 lei(inclusiv TVA);

Valoarea totala eligibila: 29.660.616 lei (100%);

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune: 25.211.524 lei (85%);

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 3.855.880 lei (13%);

Valoarea co-finantarii eligibile: 593.212 lei (2%).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României