Despre Noi


Etape in dezvoltarea S.C. APAREGIO GORJ S.A.

In anul 2006, Autoritatile Publice Locale din judetul Gorj au infiintat, cu scopul accesarii fondurilor europene nerambursabile dar si pentru a indeplini cerintele de conformare la planurile naţionale si la Directivele UE (98/83/CEE, Legea 458/2002 cu modificari si completari, Legea 311/2004, H.G. 188/2002-anexa 3, modificata si completata cu H.G.352/2005 şi 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate), asociatia numita “ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂŢI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE” – ADIA GORJ formata din Consiliul Judetean Gorj, municipiile Targu – Jiu, Motru si orasele Targu–Carbunesti, Ticleni si Bumbesti–Jiu (HCJ nr. 49/24.05.2007, HCL Targu Jiu nr. 223/28.05.2007, HCL Motru nr. 72/28.06.2007, HCL Ticleni nr. 34/31. 05.2007, HCL Bumbesti-Jiu nr. 32/25.05.2007 si HCL Targu Carbunesti nr. 48/26.06.2007).

ADIA Gorj a infiintat operatorul regional S.C. APAREGIO Gorj S.A. pentru exploatarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Gorj, actiune conforma cu politica de dezvoltare nationala si europeana in domeniul apei potabile si canalizarii. Actul Constitutiv al S.C. APAREGIO GORJ S.A. a fost semnat in data de 10.11.2006, in baza hotararilor consiliului judetean si ale consiliilor locale privind infiintarea operatorului, emise de urmatoarele unitati administrativ – teritoriale: Consiliul Judetean Gorj, Targu Jiu, Motru, Targu Carbunesti, Bumbesti Jiu, Ticleni si Novaci. Conform actului constitutiv, Operatorul Regional are ca obiect principal de activitate operarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a carui gestiune îi este delegata în aria definita de Contractul de delegare. S.C. APAREGIO GORJ S.A. furnizează serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru circa 160.000 de locuitori ai judetului în baza Contractului de delegare a gestiunii nr.219/16.01.2008, încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADIA şi a licenţei de operator clasa II nr. 2610/21.10.2013. Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare este încheiat pentru o perioadă de 25 de ani şi stabileşte drepturile şi obligaţiile Autorităţii Delegante şi ale Operatorului precum şi Planul de evoluţie tarifară. S.C. APAREGIO GORJ S.A. aplică si in prezent o strategie tarifară conform Contractului de Delegare existent, care este corelată cu prevederile Contractului de finanţare semnat cu Ministerul Mediului si Pădurilor in 2008, pentru proiectul finanţat din fondurile de coeziune (POS Mediu). Aceasta strategie va fi actualizata in noul context si avand in vedere legislatia in vigoare.

Obiectul principal de activitate al Operatorului Regional este gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei (Cod CAEN 3600), colectarea şi tratarea apelor uzate (Cod CAEN 3700). Compania este administrată de Adunarea Generală a Acţionarilor şi de Consiliul de Administraţie. După cum este menţionat în Actul Constitutiv, Consiliul de Administraţie stabileşte, conform prevederilor legale, sistemul contabil, controlul financiar şi aprobarea planificării financiare. Operatorul Regional – S.C. APAREGIO GORJ S.A. are structura organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie si functioneaza avand ca principii: securitatea serviciului, tarifarea echitabilă, rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului, transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu asociaţiile reprezentative ale acestora, adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor, accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale, respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului si sănătăţii populaţiei.

Operatorul Regional îsi desfasoara activitatea exclusiv pentru UAT-urile care i-au delegat, prin ADIA, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare astfel incat, pana in 2015, aria de operare a cuprins 6 UAT ale judetului Gorj: Targu-Jiu, Motru, Bumbesti-Jiu, Targu-Carbunesti, Ticleni, Turcinesti. In ultimii ani, ADIA Gorj, impreuna cu operatorul regional, au continuat dialogul cu autoritatile publice locale in vederea aderarii la ADIA si delegarii serviciilor catre S.C. APAREGIO Gorj S.A., in primul rand a localitatilor urbane care necesita investitii in vederea respectarii angajamentelor din Tratatul de aderare si conformarea cu prevederile directivelor din sectorul de apa (Directiva 98/83 CE completata si modificata) si apa uzata (Directiva 91/271/CEE completata si modificata).

In anul 2015 au aderat la „ADIA” Gorj 7 noi membri, iar in perioada 2016 – 2018 au aderat inca 15 unitati administrativ-teritoriale astfel incat s-a ajuns la 29 membri in ADIA Gorj iar Aparegio Gorj sa opereze in 14 dintre aceste UAT.

Istoricul alimentării cu apă a orașului Târgu-Jiu

Alimentarea cu apă a Municipiului Târgu-Jiu

Reţeaua de canalizare a Municipiului Târgu-Jiu

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României