Selecție

 

Anunt privind recrutarea si selectia membrilor in Consiliul de Administratie al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apa si canalizare „ADIA” GORJ prin Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor pentru posturile de membrii in Consiliul de Administraţie al SC APAREGIO GORJ SA, constituită în cadrul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” GORJ, şi asistată de Federaţia Patronatelor din Regiunea Oltenia (FPRO), persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane anunţă demararea procedurii legale de selecţie a candidaţilor în vederea ocupării posturilor de membrii in Consiliul de Administraţieal SC APAREGIO GORJ SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea 111/2016, şi completată cu Normele metodologice nr. 722/2016. Procedura de recrutare şiselecţie resurse umane se va desfăşura cu respectarea principiilor transparenţei, liberului acces, obiectivitătii, egalităţii de şanse, nediscriminării si profesionalismului.

A. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul

B. Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:
1. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii
economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani conform prevederilor art.3 al OUG 109/2011
2. Potrivit art. 28 alin (4) / O.U.G. nr. 109/2011 în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice
3. In mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

C. Criteriile de evaluare /selecţie finala a candidaţilor:
1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie a candidatului/Interviu.

D. Pot candida pentru posturile de membru în Consiliul de Administraţie, persoanele care îndeplinesc următoarele:
1. Cerinţe minime:
a) Studii superioare, atestate prin diplomă de licenţă;
b) Minimum 5 ani experienţă în funcţii de conducere/coordonare, dobândită în companii, unităţi administrativ teritoriale şi structuri asociate acestora.
c) Cunoaşterea trasatorilor pieţei in care acţionează societatea.
d) Cunoaşterea legislaţiei specifice: Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi Legea 241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare; modificată şi completată de Legea nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241 /2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicina muncii;
f) Să nu se afle într-una din situaţiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi cele referitoare la conflictul de interese.
g) Să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016.
h) Nu au înscrieri în cazierul judiciar;
i) Nu au înscrieri în cazierul fiscal;

2. Criteriile de evaluare/selecţie sunt prevăzute în matricea consiliului de administraţie al S.C.APAREGIO GORJSA parte a Profilului Consiliului de a Administraţie, publicat pe pagina de internet: http://www.cjgorj.ro/Activitati/ADIA.aspx.

E. Documente necesare pentru depunerea candidaturii

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
1. Curriculum Vitae (model european conform HG nr. 1021 /2004);
2. Copie act identitate;
3. Copie documente care atestă educaţia şi pregătirea profesională;
4. Copie carnet de muncă ,extras revisal sau adeverinţă după caz;
5. Documente/adeverinţă în original din care rezultă experienţa în administrarea /managementul unor societăţi comerciale, inclusiv din sectorul privat;
6. Cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
7. Cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
8. Adeverinţă medicală din care rezultă capacitatea deplină de exerciţiu;
9. Declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de administraţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi numit conform formular nr. 3;
10. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;

11. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
12. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/201 l/L.111/2016 sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 6.
Formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADIA GORJ http://www.cjgorj.ro/Activitati/ADIA.aspx.

F. Depunerea candidaturii
Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi depuse până cel târziu în data de 11.12.2017 ora 16:00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare pentru posturile de membrii în Consiliul de Administraţie al SC APAREGIO GORJ SA / Nume şi prenume, domiciliu candidat”, la sediul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” GORJ, Târgu Jiu, str. Constantin Brâncuşî , nr. 19 , Jud. Gorj. Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar si cazierul fiscal si li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze experienţa sau statutul lor profesional.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi informaţii să îşi depună în scris Declaraţia de Intenţie in termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte si vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate ulterior. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

  Anunt privind recrutarea si selectia membrilor in Consiliul de Administratie al S.C. APAREGIO GORJ S.A. (10 noiembrie 2017, 1,332 descarcari)

  Formular 1 (10 noiembrie 2017, 1,310 descarcari)

  Formular 2 (10 noiembrie 2017, 1,640 descarcari)

  Formular 3 (10 noiembrie 2017, 1,208 descarcari)

  Formular 4 (10 noiembrie 2017, 1,206 descarcari)

  Formular 5 (10 noiembrie 2017, 1,210 descarcari)

  Formular 6 (10 noiembrie 2017, 1,159 descarcari)

  Plan de selectie - Componenta integrala (13 noiembrie 2017, 1,311 descarcari)

REZULTATUL Concursului organizat in data de 16.01.2018 (INTERVIU) in vederea ocuparii postului de membru al Consiliului de Administratie al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Punctaj candidati / Functionar public

1. Rîiosu Simona 98.80
2. Spiroiu Marian 95.80


Punctaj candidati

1. Pătrăşcoiu Traian 98.80
2. Trotea Tiberiu 98.00
3. Angheloiu Radu Adrian 96.60
4. Lumezeanu Victor Marian 96.20
5. Corcoaţă Eugen 95.40
6. Negrescu Mădălina Adina 95.40

  Rezultat final interviu (18 ianuarie 2018, 1,303 descarcari)


  Lista administratori (3 februarie 2018, 1,200 descarcari)

Hotărâri ADIA

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României