INFORMARE

Echipa Centrului de Exploatare și Distribuție Novaci monitorizeaza in permanenta situatia bazinelor de alimentare cu apa din zona montana Ranca.

Avand in vedere temperaturile scazute si perioada de seceta prelungita din vara, debitele de la sursele de alimentare ale sistemului de distribuție ale orașului Novaci și a zonei montane Rânca, sunt reduse.

APAREGIO GORJ S.A.-CED Novaci, anunță că, pe anumite tronsoane de distribuție ale rețelei, nu poate fi asigurată continuitatea furnizării apei potabile, fapt pentru care recomandăm utilizatorilor să facă rezerve de apă pentru scopuri menajere.

Pentru tronsoanele de distributie unde nu poate fi asigurata furnizarea apei, Aparegio Gorj SA pune la dispozitie cisterne cu apa menajera pentru refacerea rezervelor, in perioada in care temperaturile inregistreaza valori pozitive.

Pentru a fi eficienta aceasta masura, rugam toti consumatorii afectati sa solicite sprijinul Centrului de Exploatare și Distribuție Novaci.

Mentionam faptul ca in cadrul proiectului POIM 2014 – 2020 care este in derulare (in faza de achizitie contracte) sunt cuprinse lucrari de reabilitare la toate sursele din Ranca, inclusiv marirea capacitatii de inmagazinare a apei, astfel putandu-se acoperi necesarul de apa.


INFORMARE
PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE APĂ ȘI CANALIZARE

Stimați utilizatori,

Operatorul Aparegio Gorj S.A. comunică modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare după cum urmează:

- Preț apă potabilă: 4,01 lei/mc fără TVA, se aplică TVA de 9% (4,37 lei cu TVA)
- Tarif canalizare-epurare: 3,80 lei/mc fără TVA, se aplică TVA de 9% (4,14 lei cu TVA)
- Total apă canal - 7,81 lei fără TVA / 8,51 lei cu TVA

Noile prețuri se aplică pe toată aria de operare APAREGIO GORJ S.A. începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către A.N.R.S.C. prin decizia nr. 180/16.11.2021 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr. 443/23.12.2020, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și S.C. APAREGIO GORJ S.A., pentru ’’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul GORJ’’;

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației, în conformitate cu proiectul major aprobat de către Comisia Europeană și are în vedere, în principal, să acopere:

- Costul justificat economic al furnizării serviciilor;
- Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
- Respectarea autonomiei financiare a companiei;
- Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea populației;
- Constituirea și alimentarea fondului IID conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare;

  Decizie ANRSC (6 decembrie 2021, 177 descarcari)

  HCL Tg Jiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate (29 decembrie 2021, 57 descarcari)

  HCL Tg Jiu privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor (29 decembrie 2021, 76 descarcari)


ANUNȚ privind recrutarea și selecția candidaților în vederea ocupării postului de Contabil Sef al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

SC APAREGIO GORJ SA, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, anunţă demararea procedurii legale de selecție a candidaților în vederea ocupării postului de Contabil șef al SC APAREGIO GORJ SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată modificată și completată prin Legea 111/2016, cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Procedura de recrutare și selecție se va desfășura cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

  ANUNȚ privind recrutarea și selecția candidaților în vederea ocupării postului de Contabil Sef al S.C. APAREGIO GORJ S.A. (2 decembrie 2021, 103 descarcari)


  Formular nr.1 (1 septembrie 2021, 221 descarcari)

  Formular nr.2 (1 septembrie 2021, 146 descarcari)

  Formular nr.3 (1 septembrie 2021, 147 descarcari)

  Formular nr.4 (1 septembrie 2021, 150 descarcari)


NOTIFICARE zona Rânca

Aparegio Gorj notifică utilizatorii din zona montană Rânca ca până la data de 01.08.2021 să se prezinte la sediul CED Novaci din str. Eroilor, nr. 3, în vederea încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Date de contact:
- numărul de telefon: 0753 898 227 – șef CED Novaci – Nadia Dungă;
- adresa de email: dunga.nadia@aparegio.ro;

Pentru încheierea contractului sunt necesare următoarele documente:
- Copie carte identitate;
- copie dovada calitate titular al imobilului.

In conformitate cu prevederile art. 31 alin1 din Legea 241/2006 republicată și art.42 alin.1 lit.a din Legea 51/2006 modificată „furnizarea /prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare se realizează numai pe bază de contract încheiat între operator și utilizator”. Utilizarea fără contract a serviciului de canalizare constituie contravenție.

Refuzul de a incheia contractul de furnizare/prestare a serviciului de utilitate publică va conduce la debranşarea de la reţeaua de apă fara nicio altă avizare, şi la sancţionarea cu amendă contravenționala de la 500 lei la 1000 lei, conf.art.47 lit.d din Legea 51/2006.


INFORMARE

Operatorul APAREGIO GORJ SA comunică utilizatorilor că, începând cu data 01.05.2021 se vor percepe penalități de întârziere pentru neachitarea facturii în termenul de scadență.

Penalitățile se aplică urmare a hotărârilor nr.3/2020, nr.5/2021 și nr. 7/27.04.2021 ale Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ SA, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare -art.31 alin (16)-(18), art.32 alin (1)-(4) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată și cu prevederile art.15 alin (1) si (2) din Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, potrivit carora:

„Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.”


Informare racordare canalizare

Având în vedere Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 219/2008 în baza căruia operatorul regional Aparegio Gorj S.A. își desfășoară activitatea, conform legislației în vigoare-Legea nr.241/2006 cu completările și modificările ulterioare, utilizatorii au următoarele obligații:

(Art.31 , alin. 14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-inființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural (Art.39, alin. 5 ) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art 31 alin.14 și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Prin urmare, toate persoanele fizice și juridice au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente.


CONTUL MEU APAREGIO

Abonații Aparegio Gorj au posibilitatea să primească facturile de apă-canal și prin poșta electronică (e-mail) nu doar în cutiile poştale, prin crearea unui cont de client pe platforma unității.

Pentru crearea unui cont este nevoie de o adresă validă de e-mail şi de factura Aparegio, de pe care se vor folosi codul de client şi numărul de contract (fără data la care acesta a fost încheiat). După crearea
contului, se poate activa primirea facturilor pe e-mail.

Factura de apă se poate plăti direct de pe site-ul www.aparegio.ro. în numai patru paşi simpli: accesarea aplicaţiei de pe prima pagină a site-ului societăţii şi intrarea în cont, selectarea facturii de plătit şi accesarea zonei securizate de plăţi, plasarea comenzii şi finalizarea plăţii prin introducerea datelor personale de pe card şi confirmarea tranzacţiei.

Trebuie menţionat faptul că platforma este securizată, cetăţenii putând să achite facturile în condiţii de deplină siguranţă întrucât la acest serviciu se utilizează procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro, folosit şi de unităţile bancare. Aparegio încurajează populația să recurgă la această metodă de plată întrucât este sigură și facilă.

Canalizarea nu este tomberonul tau


CALL CENTER
TELEFON AUTOCITIRE *
0253 920
DISPECERAT NON-STOP

* abonații persoane fizice au posibilitatea transmiterii indexului autocitit începând cu data de 25 a fiecărei luni până la finalul acesteia

IMPORTANT: Nu sunt acceptate autocitiri ale abonaților de la bloc ce beneficiază de contorizare individuală și sunt înscriși într-o asociație de proprietari, deoarece un operator ApaRegio se deplasează LUNAR la locație pentru a efectua citirea. Vă mulțumim pentru înțelegere!


RELAȚII CU CLIENȚII

Modalități de plată

Program Casierii

Prețuri servicii

Telefoane utile


CALITATEA APEI

Ianuarie 2022

L M M J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

* Pentru vizualizare va rugam selectați data Raportului de Incercare dorit (zilele saptamanii marcate cu albastru pe calendar).


Informații utile


Tarife apă potabilă în țară

Realizarea unui branşament

Branșamente

Contorizare

Tarife (T.V.A. inclus)

Apă potabilă: 4,37 lei / mc
Canalizare: 4.14 lei / mc
TOTAL: 8,51 lei / mcContorizare individuală

Vă facem cunoscut că, începând cu anul 2016, Aparegio Gorj S.A. va executa contorizări individuale pentru asociațiile de proprietari.

În urma acestor lucrări se va putea trece și la facturarea individuală evitând astfel neplăcerile datorate debranșărilor colective în caz de neplată.

Asociațiile de proprietari interesate vor putea emite comandă fermă pentru începerea lucrărilor.

Prețul estimativ variază între 650 RON și 800 RON/apartament, funcție de arhitectura internă și numărul apartamente/scară și cuprinde inclusiv instalația din interiorul locuinței.

La solicitare vom putea trece la o igienizare a subsolurilor situație în care, după caz, se vor recalcula prețurile unitare.

Modalități de plată

Dorind să economisim timpul beneficiarilor noștri, am diversificat modalitățile de plată a facturilor. Se pot achita obligațiile către APAREGIO Gorj S.A. atât la casieria noastră, prin societățile bancare, căt și la magazinele partenere PayPoint sau OnLine.

Program casierie: LUNI - VINERI
7.30 - 19.00

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României