Informare

Avand in vedere seceta prelungita care a dus la reducerea debitelor de apa la sursele de alimentare ale sistemului de distributie al orasului Novaci, S.C. APAREGIO GORJ S.A.-CED Novaci,anunta urmatorul program de furnizare apa potabila in orasul Novaci si localitatile apartinatoare începând cu data de 10.09.2021:

PROGRAM FURNIZARE APA POTABILA
pentru perioada de seceta

• Str Ranca (pensiunea Bogdan – PECO); str Gilortel:interval orar 10:00- 17:00;
• Str Ranca, (pensiunea Bogdan intersectia str Nucilor – str Parangului),str Scarita, str Mioarelor :interval orar17:00- 10:00;
• Huluba de jos (fam Catrina – Biserica): interval orar 10:00-18:00;
• Huluba de sus (fam Catrina – fam Tivlea –str Aninisului): interval orar 18:00-10:00;
• Sitesti partea de sus – Opritesti:interval orar 10:00 – 16:00;
• Sitesti partea de jos – Rovine:interval orar 16:00 – 10:00;
• Programfunctionare grup pompare: interval orar 06:00 – 22:00.

Pe anumite tronsoane de distributie ale retelei orasului Novaci,continuitatea furnizarii apei potabile este asigurata prin manevrarea vanelor,manevrare ce duce la micsorarea debitului si presiunii,sau chiar la lipsa temporara a apei in zonele situate in partea superioara a retelei.

Din cauza modului de realizare a sistemului de distributie ,neexistand posibilitatea tehnica de a asigura apa in zonele situate la capatul sistemului de distributie cat si din cauza necesarului ridicat de apa din aceasta perioada, exista posibilitatea ca la capatul de retea apa sa ajunga dupa inceperea intervalului orar programat.

Operatorul APAREGIO GORJ S.A., face un nou apel catre utilizatori,ca in perioada de seceta ,pana la aparitia precipitatiilor,apa sa fie folosita NUMAI in scopuri menajere.Folosirea apei potabile in alte scopuri va avea repercusiuni majore asupra intregii comunitati si ne vom confrunta cu lipsa totala a apei in cel mai scurt timp.


ANUNȚ privind recrutarea și selecția candidaților în vederea ocupării postului de Contabil Sef al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

SC APAREGIO GORJ SA, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, anunţă demararea procedurii legale de selecție a candidaților în vederea ocupării postului de Contabil șef al SC APAREGIO GORJ SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată modificată și completată prin Legea 111/2016, cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, ale Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Procedura de recrutare și selecție se va desfășura cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

  ANUNȚ privind recrutarea și selecția candidaților în vederea ocupării postului de Contabil Sef al S.C. APAREGIO GORJ S.A. (1 septembrie 2021, 127 descarcari)

  Formular nr.1 (1 septembrie 2021, 102 descarcari)

  Formular nr.2 (1 septembrie 2021, 85 descarcari)

  Formular nr.3 (1 septembrie 2021, 76 descarcari)

  Formular nr.4 (1 septembrie 2021, 76 descarcari)


CONTRACTARE ONLINE

Mai aproape de noi! De acum esti la un click distanta pentru solicitarile tale!

Aparegio Gorj S.A. iti pune la dispozitie platform online (www.aparegio.ro, butonul CONTRACTE ONLINE) prin care poti depune documentele online, fara a te mai deplasa la sediul nostru!

Cu un cont puteti accesa toate solicitarile care va intereseaza, de la bransament nou la contract!


INFORMARE

Prognozele hidrologice lunare nefavorabile emise de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru intervalul august – octombrie 2021 ne obligă la măsuri excepționale în conformitate cu prevederile articolului 10 din Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996, legea apelor, și anume:

”(1) Satisfacerea cerințelor de apă ale populației are prioritate față de folosirea apei în alte scopuri.
(2) Restrângerea utilizării apei potabile pentru populație, în folosul altor activități, este interzisă.”

Ca urmare, APAREGIO GORJ S.A. își înștiințează clienții că va proceda la restricții și la alt gen de acțiuni care îi sunt la îndemână pentru minimizarea efectelor secetei și a consumului iresponsabil de apă.

Coroborat cu cele de mai sus, conform articolului 87 din Legea apelor, menționată anterior, ”Constituie contravenții în domeniul apelor următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

12) nerespectarea de către utilizatorii de apă a obligațiilor legale care le revin privind gospodărirea rațională a apei (…);
28) nerespectarea, de către persoane fizice și persoane juridice, a restricțiilor în folosirea apelor și a altor măsuri, stabilite pentru perioadele de secetă (…).”, sancțiunile fiind amendă de la 75.000 lei la 80.000 lei, pentru persoane juridice, respectiv de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice.

Angajați cu atribuțiuni de control ai APAREGIO GORJ S.A. vor iniția verificări ample în aria de operare pentru identificarea consumurilor ilegale de apă (care se constituie în infracțiuni), cât și pentru verificarea modului de respectare a restricțiilor instituite în temeiul prevederilor Legii apelor menționate.

Având în vedere aceste considerente, ne adresăm utilizatorilor serviciului nostru cu cererea stăruitoare de a dovedi maximă responsabilitate în utilizarea apei potabile, fie și prin prisma eventualelor consecințe neplăcute la care se expun prin neconformarea la cerințele expuse.


PROGRAM DISTRIBUTIE APA
CED Țicleni – punct de lucru Dănești,

Având în vedere perioada de secetă și creșterea consumului de apă potabilă, Aparegio Gorj – CED Țicleni-punct de lucru Dănești, anunță faptul că operatorul, la momentul actual nu poate susține acest consum, fapt pentru care vom trece la asigurarea apei potabile după următorul program:

Comuna Dănești: satele Brătuia, Țîrculești, Trocani, Merfulești:
06.00 – 11.00
16.00 – 20.00

În cazul în care situația bazinelor de acumulare se redresează, vom reveni la programul normal de furnizare a apei potabile. Vă mulțumim pentru înțelegere!


PROGRAM DISTRIBUTIE APA
SCOARTA – COPACIOASA

Avand in vedere perioada de seceta si cresterea consumului de apa potabila, Aparegio Gorj – CED TG-CARBUNESTI P.L. SCOARTA, anunță faptul că operatorul, la momentul actual nu poate susține acest consum, fapt pentru care vom trece la asigurarea apei potabile după următorul program:

Comuna Scoarta, satele:
Birca, Rautoaia , DN 67.1 (partial) , Botesti , Cartier Romi , Valeni – furnizare de apa in data de:
27.07.2021 – 29.07 – 31.07 – 02.08 – 04.08 – 06.08 – 08.08 – 10 .08 12 .08 – 14.08 – 16.08 – 18.08 – 20.08 – 22.08 – 24.08 – 26.08 – 28.08 – 30.08.2021.

Liniuta, Budieni, Pirvulesti – furnizare de apa in data de:
28.07.2021 – 30.07 – 01.08 – 03.08 – 05.08 – 07.08 – 09.08 – 11.08 – 13.08 – 15.08 – 17.08 – 19.08 – 21.08 – 23.08 – 25.08 – 27.08 – 29.08 – 31.08.2021.

În cazul în care situația bazinelor de acumulare se redresează, vom reveni la programul normal de furnizare a apei potabile. Vă mulțumim pentru înțelegere!


Anunț CED Runcu

Având în vedere perioada de secetă și creșterea consumului de apă potabilă, Aparegio Gorj – CED Runcu, anunță faptul că operatorul, la momentul actual nu poate susține acest consum, fapt pentru care vom trece la asigurarea apei potabile după următorul program:

Comuna Petișani, satele: Peștișani, Boroșteni, Hobița

06:00-10:00 – furnizare apă
10:00-19:00 – apa oprită
19:00-23:00 – furnizare apă
23:00-06:00 – apa oprită

În cazul în care situația bazinelor de acumulare se redresează, vom reveni la programul normal de furnizare a apei potabile.


NOTIFICARE zona Rânca

Aparegio Gorj notifică utilizatorii din zona montană Rânca ca până la data de 01.08.2021 să se prezinte la sediul CED Novaci din str. Eroilor, nr. 3, în vederea încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Date de contact:
- numărul de telefon: 0753 898 227 – șef CED Novaci – Nadia Dungă;
- adresa de email: dunga.nadia@aparegio.ro;

Pentru încheierea contractului sunt necesare următoarele documente:
- Copie carte identitate;
- copie dovada calitate titular al imobilului.

In conformitate cu prevederile art. 31 alin1 din Legea 241/2006 republicată și art.42 alin.1 lit.a din Legea 51/2006 modificată „furnizarea /prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare se realizează numai pe bază de contract încheiat între operator și utilizator”. Utilizarea fără contract a serviciului de canalizare constituie contravenție.

Refuzul de a incheia contractul de furnizare/prestare a serviciului de utilitate publică va conduce la debranşarea de la reţeaua de apă fara nicio altă avizare, şi la sancţionarea cu amendă contravenționala de la 500 lei la 1000 lei, conf.art.47 lit.d din Legea 51/2006.


INFORMARE

Operatorul APAREGIO GORJ SA comunică utilizatorilor că, începând cu data 01.05.2021 se vor percepe penalități de întârziere pentru neachitarea facturii în termenul de scadență.

Penalitățile se aplică urmare a hotărârilor nr.3/2020, nr.5/2021 și nr. 7/27.04.2021 ale Consiliului de Administrație al APAREGIO GORJ SA, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare -art.31 alin (16)-(18), art.32 alin (1)-(4) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată și cu prevederile art.15 alin (1) si (2) din Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, potrivit carora:

„Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:
a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
b) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;
c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.”


Informare racordare canalizare

Având în vedere Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 219/2008 în baza căruia operatorul regional Aparegio Gorj S.A. își desfășoară activitatea, conform legislației în vigoare-Legea nr.241/2006 cu completările și modificările ulterioare, utilizatorii au următoarele obligații:

(Art.31 , alin. 14) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-inființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural (Art.39, alin. 5 ) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art 31 alin.14 și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Prin urmare, toate persoanele fizice și juridice au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente.


NOTIFICARE
privind ajustarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare-epurare

Operatorul Aparegio Gorj anunță utilizatorii că, începând cu 1 februarie 2021, preturile/tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de către A.N.R.S.C. prin Decizia nr. 18/29.01.2021 sunt după cum urmează:

Produs/serviciu Preţ/ Tarif actual fara TVA [lei/mc] Preţ/ Tarif aprobat fara TVA [lei/mc]
Apă potabila produsă, transportata şi distribuită pe întreaga arie de operare 2,69 3,51
Servicii de canalizare – epurare pentru întreaga arie de acoperire 2,88 3,18

  Informare tarif (29 ianuarie 2021, 493 descarcari)

  Decizie ANRSC (29 ianuarie 2021, 462 descarcari)


CONTUL MEU APAREGIO

Abonații Aparegio Gorj au posibilitatea să primească facturile de apă-canal și prin poșta electronică (e-mail) nu doar în cutiile poştale, prin crearea unui cont de client pe platforma unității.

Pentru crearea unui cont este nevoie de o adresă validă de e-mail şi de factura Aparegio, de pe care se vor folosi codul de client şi numărul de contract (fără data la care acesta a fost încheiat). După crearea
contului, se poate activa primirea facturilor pe e-mail.

Factura de apă se poate plăti direct de pe site-ul www.aparegio.ro. în numai patru paşi simpli: accesarea aplicaţiei de pe prima pagină a site-ului societăţii şi intrarea în cont, selectarea facturii de plătit şi accesarea zonei securizate de plăţi, plasarea comenzii şi finalizarea plăţii prin introducerea datelor personale de pe card şi confirmarea tranzacţiei.

Trebuie menţionat faptul că platforma este securizată, cetăţenii putând să achite facturile în condiţii de deplină siguranţă întrucât la acest serviciu se utilizează procesatorul de plăţi EuPlătesc.ro, folosit şi de unităţile bancare. Aparegio încurajează populația să recurgă la această metodă de plată întrucât este sigură și facilă.

Canalizarea nu este tomberonul tau


CALL CENTER
TELEFON AUTOCITIRE *
0253 920
DISPECERAT NON-STOP

* abonații persoane fizice au posibilitatea transmiterii indexului autocitit începând cu data de 25 a fiecărei luni până la finalul acesteia

IMPORTANT: Nu sunt acceptate autocitiri ale abonaților de la bloc ce beneficiază de contorizare individuală și sunt înscriși într-o asociație de proprietari, deoarece un operator ApaRegio se deplasează LUNAR la locație pentru a efectua citirea. Vă mulțumim pentru înțelegere!


RELAȚII CU CLIENȚII

Modalități de plată

Program Casierii

Prețuri servicii

Telefoane utile


CALITATEA APEI

Noiembrie 2021

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

* Pentru vizualizare va rugam selectați data Raportului de Incercare dorit (zilele saptamanii marcate cu albastru pe calendar).


Informații utile


Tarife apă potabilă în țară

Realizarea unui branşament

Branșamente

Contorizare

Tarife (T.V.A. inclus)

Apă potabilă: 3,83 lei / mc
Canalizare: 3.47 lei / mc
TOTAL: 7,30 lei / mcContorizare individuală

Vă facem cunoscut că, începând cu anul 2016, Aparegio Gorj S.A. va executa contorizări individuale pentru asociațiile de proprietari.

În urma acestor lucrări se va putea trece și la facturarea individuală evitând astfel neplăcerile datorate debranșărilor colective în caz de neplată.

Asociațiile de proprietari interesate vor putea emite comandă fermă pentru începerea lucrărilor.

Prețul estimativ variază între 650 RON și 800 RON/apartament, funcție de arhitectura internă și numărul apartamente/scară și cuprinde inclusiv instalația din interiorul locuinței.

La solicitare vom putea trece la o igienizare a subsolurilor situație în care, după caz, se vor recalcula prețurile unitare.

Modalități de plată

Dorind să economisim timpul beneficiarilor noștri, am diversificat modalitățile de plată a facturilor. Se pot achita obligațiile către APAREGIO Gorj S.A. atât la casieria noastră, prin societățile bancare, căt și la magazinele partenere PayPoint sau OnLine.

Program casierie: LUNI - VINERI
7.30 - 19.00

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României