Realizarea unui branşament/racord

Orice solicitant, persoană fizică sau juridică, care doreşte un branşament de apă şi/sau un racord de canalizare, trebuie să depună la registratură o cerere tip – formular F-PO ST 03 05 Ed.2,Rev.1 (disponibilă la Biroul Serviciul Tehnic sau pe site-ul www.aparegio.ro), ce va fi însoţită de xerocopiile documentelor de mai jos.

Pasul nr. 1 – Obţinerea proiectului

Documente necesare:
- autorizaţia de construire a imobilului, sau certificat urbanism emise de Primăria Locală;
- actul de proprietate (certificat de moştenitor, contract de vânzare cumpărare, etc.);
- plan de situaţie;
- certificat de atestare fiscală (de la Direcția Publică de Venituri).

La depunerea cererii se va achita şi taxa stabilită pentru tipul proiect solicitat de client.

Persoane Fizice
Taxă pentru documentație branșament apă – 422,54
(taxă proiectare+taxă branșare)
Taxă pentru documentație racord canal – 401,70
(taxă proiectare+taxă racord)
Taxă documentație apă+canal – 762,24

Persoane Juridice
Taxă pentru documentație branșament apă – 434 lei
(taxă proiectare+taxă branșare)
Taxă pentru documentație racord canal – 434 lei
(taxă proiectare+taxă racord)
Taxă documentație apă +canal – 806 lei
Taxă verificare – 186 lei (dacă proiectul este efectuat de terți)

În urma cererii, se vor verifica în teren condiţiile tehnice pentru branşare / racordare la reţelele publice de apă şi de canal, după care se va întocmi documentația tehnică (proiectul) în vederea obţinerii certificatului de urbanism și a autorizației de construire branșament/racord de la Primăria locală.

Solicitantul va fi anunţat telefonic pentru a ridica proiectul de la Biroul Serviciul Tehnic şi pentru a-l depune la Primărie-Serviciul Urbanism.

Pasul nr. 2 – Execuţia lucrării

Lucrările de execuție branșare/racordare se vor face numai după obținerea autorizației eliberate de Primărie.

După obținerea autorizației de construire branșament/racord se va face programarea lucrării de cuplare branşare/racordare de către CED-urile locale.

Legarea efectivă la rețea se execută numai de S.C. Aparegio Gorj S.A. prin reprezentanții CED.

În momentul finalizării lucrărilor, în prezența utilizatorului, a reprezentantului executantului cât și a operatorului se încheie următoarele documente:
- Proces verbal de recepție (Intern) F PO ST 03 07;
se completează la terminarea lucrărilor, în cazul în care lucrările de branșare/racordare se execută de S.C. APAREGIO GORJ S.A.
- Proces verbal de Recepție (terți) F PO ST 03 08;
se completează la terminarea și recepția lucrărilor în cazul în care lucrările de branșare/racordare se execută de alți constructori.
- Proces verbal montare apometrul F PO ST 03 06;
se completează odată cu montarea mdm (apometru) care asigură măsurarea debitului de apă furnizată.

Pasul nr. 3 – Încheierea contractului de prestarii servicii

Pentru perfectarea contractului, clientul va depune la registratură o cerere tip (disponibilă la Biroul Relaţii cu Publicul sau pe site-ul Aparegio) la care va anexa copii după:
- procesul verbal de recepție a lucrării;
- procesul verbal de montare apometru;
- cartea de identitate;
- actul de proprietate al imobilului (certificat de moștenitor, contract de vânzare –cumpărare, etc).

Punerea în funcţiune a branşamentului/racordului se va face numai după încheierea contractului de furnizare/utilizare şi semnarea acestuia între operator şi utilizator în termenul prevăzut în contract.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României