POS Mediu 2007 – 2013

“Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă si apă uzată în judeţul Gorj”

Cod CCI 2007 RO 161 PR 007

Valoarea totală a Proiectului: 311.029.194 lei, din care:

 • 264.374.816 lei fonduri nerambursabile UE
 • 40.433.795 lei fonduri nerambursabile de la bugetul de stat
 • 6.220.583 lei  fonduri nerambursabile de la bugetul local

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operational Sectorial de Mediu, constând în investitii pentru extinderea şi îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată în localităţile Târgu Jiu, Motru, Bumbesti -Jiu, Târgu Cărbunesti si Ticleni.

Obiectivele concrete ale Proiectului:

 • Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de vedere calitativ si cantitativ standardelor UE;
 • Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de alimentare cu apă şi canalizare până la 100% în cele 5 orase incluse în Proiect;
 • Valorificarea în agricultură a nămolului provenit din epurarea apelor uzate, ca agent de regenerare a solului şi fertilizant;
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din zona de acoperire a Proiectului, prin furnizarea unor servicii sigure si eficiente de apă potabilă si canalizare;
 • Evacuarea şi tratarea apei uzate conform normelor europene si evitarea deversării directe a apelor uzate în apele de suprafată.

Componentele  Proiectului :

I. Facilitati  ale  sistemului  de  alimentare  cu  apa

( inclusive rezervoare , statii  de  pompare , reabilitarea  cimpurilor de  foraje )

Această componentă va fi realizată prin următoarele măsuri:

 • reabilitarea captărilor de apă de suprafată, reabilitarea câmpurilor de puturi si înlocuirea partială a conductelor de transport;
 • reabilitarea statiilor de tratare a apei de la Târgu Jiu, Bumbetti- Jiu si Târgu Cărbunesti si constructia unor noi statii de clorinare în localitătile Motru, Bumbesti Jiu si Ticleni;
 • reabilitarea si extinderea sistemului de distributie a apei potabile în localitătile incluse în Proiect.

Beneficiile si rezultatele evaluate pentru această componentă:

 • cresterea accesului populatiei la surse de apă potabilă sigure si eficient exploatate;
 • îmbunătătirea calitătii apei furnizate populatiei din regiunea proiectului,  în concordantă cu cerintele Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman;
 • îmbunătătirea operării sistemului de distributie a apei în regiunea Proiectului  si  alinierea acestuia la standardele europene.

II. Facilitati  ale  sistemului  de  canalizare

( inclusive rezervoare , bazine  de  deversare   si  statii  de  pompare  si  repompare  )

Principlalele măsuri vizează:

 • reabilitarea retelelor de  colectare a apelor uzate din Târgu Jiu, Motru, Bumbetti Jiu, Târgu Cărbuneti si Ticleni;
 • construirea de noi retele de colectare a apelor uzate în cele 5 localităti si cresterea gradul de colectare a apelor uzate, în vederea respectării  Directivei 91/271/CEE privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate;

Beneficiile si rezultatele evaluate pentru această componentă:

 • cresterea nivelului de racordare a populatei la sistemul centralizat de colectare a apelor uzate
 • îmbunatătirea conditilor igienico-sanitare si de mediu în zona Proiectului;
 • reducerea nivelului actual de infiltratii si evitarea deversării directe a apei reziduale în apele de suprafată;
 • îmbunatatirea capacitătii de operare a sistemului de canalizare în toate cele 5 localităti.

III. Reabilitarea  , construirea  si   modernizarea  statiilor  de  epurare  din judetul Gorj

Principlalele măsuri vizează:

 • reabilitarea si extinderea statiei de epurare a Municipiului Târgu Jiu pentru 107000 locuitori echivalenti, treapta biologică tertiară;
 • constructia unei statii noi de epurare a apelor uzate în Bumbeşti Jiu, pentru 9700 locuitori echivalenti, treapta biologică secundară;
 • constructia unei statii noi de epurare a apelor uzate în Târgu Cărbunetti, pentru 4700 locuitori echivalenti, treapta biologică secundară;
 • constructia unei statii noi de epurare a apelor uzate în Ticleni pentru 4500 locuitori echivalenti, treapta biologică secundară;
 • reabilitarea tehnologiilor de tratare a nămolurilor din statiile de epurare.

Beneficiile si rezultatele evaluate pentru această componentă:

 • marirea capacitătii de tratare a apelor uzate orăsenetti si, astfel, îndeplinirea cerintelor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane;
 • generarea unor nămoluri care vor putea fi utilizate, în conditii sigure, în agricultură sau în silvicultură, fără a pune în pericol sănătatea umană sau a mediului înconjurăror.

 
Complementar primului proiect a fost semnat contractul de finanțare (nr.16676/03.11.2015) pentru proiectul “EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE ȘI A SEAU TÂRGU-JIU, JUD. GORJ”, proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.697.983 lei, fără TVA și conform schemei de finanțare, aceasta valoare va fi asigurata din:
- 16.484.145 lei (88,16%) din fonduri europene nerambursabile prin Fondul de coeziune;
- 2.026.869 lei (10.84%) contributie bugetul de stat;
- 185.979 lei (1%) contributie bugetul local;
Masurile proiectului constau in:
• Investitii in infrastructura de alimentare cu apa si apa uzata in Aglomerarea Tg. Jiu: modernizare statii de tratare apa Preajba si Polata, localitati componente ale Municipiului Tg Jiu si reabilitare canalizare existenta in cartierul Cuza II;
• Investitii in infrastructura de alimentare cu apa si apa uzata in Aglomerarea Tg. Carbunesti (modernizare statie de tratare apa Tg. Carbunesti);

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României