Selecție / evaluare


Borderou privind rezultatul final al selectiei candidatilor pentru completarea Consiliului de administratie al S.C. ApaRegio Gorj. S.A.

13 noiembrie 2013

  Lista admisi selectie CA (13 noiembrie 2013, 527 descarcari)


 


 


SITUATIE SELECTIE DOSARE

12 noiembrie 2013

COMISIA DE EVALUARE/SELECŢIE

SITUAŢIA
cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor pentru completarea
Consiliul de administraţie la S.C. APAREGIO S.A.

1. SCHINTEE ILIE – ADMIS;

 


 


ANUNT

1 noiembrie 2013

S.C. APAREGIO GORJ SA, cu sediul în Tg-Jiu, strada Vasile Alecsandri, nr. 2, telefon 0253/217653, prin Comisia de selecţie/evaluare constituită în baza Hotărârii A.G.A. numărul 19/2013, anunţă organizarea selecţiei / evaluării candidaţilor în vederea completarii cu un membru al Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin O.U.G. 51/2013.

A. Condiţii de participare

1. Condiţii generale:
- Să fie persoană fizică;
- Să aibă cetăţenie română;
- Să cunoască limba română;
- Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe baza documentelor medicale;
- Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- Nu a desfăşurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;
- Să nu facă parte din categoria persoanelor incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de art. 6 din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- Să nu facă parte, concomitent din 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;

2. Condiţii specifice:
– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile în domeniul de activitate al întreprinderii publice, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit;
- Să nu fie funcţionar public sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

B. Criterii de evaluare a candidaţilor:

a) abilităţi manageriale:
– capacitate de analiză şi sinteză;
– capacitate de luare a deciziei;
– abilităţi de comunicare;
- orientare către rezultate.

b) experienţă managerială:
- vechime într-o funcţie de conducere/administrare;
- nivelul ierarhic ocupat.

C. Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
 1. Cerere de înscriere în vederea efectuării selecţiei/evaluării (ANEXA 1);
2. Declaraţie de consimţământ (ANEXA 2);
3. Declaraţie pe propria răspundere (ANEXA 3);
4. Declaraţie pe propria răspundere (ANEXA 4);
5. Curriculum vitae (model european, conform H.G. 1021/2004);
6. Cazier judiciar;
7. Cazier fiscal;
8. Copii legalizate după actele de studii, şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
9. Copie act identitate;
10. Copie carnet de muncă şi/sau alte documente doveditoare;
11.  Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
12. Dovada numirii în calitate de administrator/manager, după caz;
13. Copie a Bilanţului (certificat de DGFP) referitoare la exerciţiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun, în plic închis şi sigilat, până la data de 11.11.2013, ora 1400, la sediul S.C. APAREGIO GORJ SA , din Tg-Jiu, strada Vasile Alecsandri, nr. 2. Plicul va avea menţionat „ Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de administraţie al S.C. APAREGIO GORJ SA, numele, prenumele şi domiciliul candidatului.
 
Selecţia candidaţilor constă în două etape după cum urmează:
- 12.11.2013: evaluarea dosarelor pe baza criteriilor de selecţie prealabilă si afişarea candidaţilor admişi;

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica pe site-ul S.C. APAREGIO GORJ SA: www.aparegio.ro.
- 13.11.2013,  ora 10.00: interviul cu candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor;

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul interviului, în baza bibliografiei următoare:
1. O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
2. O.U.G. 51/2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
3. Legea 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
5. Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Pentru interviu se stabileşte un punctaj maxim de 100 puncte, rezultatul obţinut de candidat reprezentând suma punctajelor obţinute la această probă. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat “admis” este de 70 de puncte.

Lista cu candidaţii selectaţi se va publica pe site-ul S.C. APAREGIO GORJ S.A.: www.aparegio.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine la S.C. APAREGIO GORJ S.A., telefon 0726183513.

Cei interesati pot descarca formularele de inscriere accesand link-urile atasate:

  ANEXA_1.doc (1 noiembrie 2013, 579 descarcari)


  ANEXA_2.doc (1 noiembrie 2013, 509 descarcari)


  ANEXA_3.doc (1 noiembrie 2013, 553 descarcari)


  ANEXA_4.doc (1 noiembrie 2013, 550 descarcari)


  ANEXA_PERSONALA.doc (1 noiembrie 2013, 545 descarcari)


  ANUN.doc (1 noiembrie 2013, 531 descarcari)


 


 


Lista cuprinzand informatii

despre candidatii declarati admisi in urma selectiei / evaluarii pentru functiile de membri in Consiliul de Administratie al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

30 octombrie 2013
 

  Lista informatii (30 octombrie 2013, 504 descarcari)


 


 

TABEL NOMINAL

cu candidatii declarati admisi in urma selectiei / evaluarii

29 octombrie 2013
 

  Lista admisi selectie CA (29 octombrie 2013, 548 descarcari)


 


 

SITUATIE SELECTIE DOSARE

25 octombrie 2013

COMISIA DE EVALUARE/SELECŢIE


SITUAŢIA
cu rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor pentru Consiliul de administraţie
la S.C. APAREGIO S.A.

1. POPESCU ION – ADMIS;

2. LUMEZEANU VICTOR-MARIAN – ADMIS;

3. VLĂDOESCU ILIE – ADMIS;

4. ALBU TIBERIU – ADMIS;

5. IONESCU MARIUS-VALENTIN – ADMIS;

6. SPIROIU MARIAN – ADMIS;

7. LĂUDAT ILIE – RESPINS.
 


 

ANUNT

10 octombrie 2013

S.C. APAREGIO GORJ S.A., cu sediul în Tg-Jiu, strada Vasile Alecsandri, nr. 2, telefon 0253/217653, prin Comisia de selecţie/evaluare constituită în baza Hotărârii A.G.A. numărul 19/2013, anunţă organizarea selecţiei/evaluării candidaţilor pentru 7 (şapte) membri în Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin O.U.G. 51/2013.

A. Condiţii de participare

1. Condiţii generale:
- Să fie persoană fizică;
- Să aibă cetăţenie română;
- Să cunoască limba română;
- Stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează, atestată pe baza documentelor medicale;
- Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
- Nu a desfăşurat activitate de politie politică, astfel cum este definită prin lege;
- Să nu facă parte din categoria persoanelor incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de art. 6 din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- Să nu facă parte, concomitent din 5 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale;
Cel puţin unul din membrii Consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţă în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.

2. Condiţii specifice:

a) pentru posturile de administrator, reprezentant al autorităţii tutelare
- Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile în domeniul de activitate al întreprinderii publice inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit;

b) pentru posturile de administrator, din afara autorităţii tutelare
- Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi comerciale profitabile în domeniul de activitate al întreprinderii publice, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat, cu cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit;
- Să nu fie funcţionar public sau alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii publice.

B. Criterii de evaluare a candidaţilor:
a) abilităţi manageriale:
- capacitate de analiză şi sinteză;
- capacitate de luare a deciziei;
- abilităţi de comunicare;
- orientare către rezultate.
b) experienţă managerială:
- vechime într-o funcţie de conducere/administrare;
- nivelul ierarhic ocupat.

Selecţia/evaluarea se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii.

C. Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1. Cerere de înscriere în vederea efectuării selecţiei/evaluării (ANEXA 1);
2. Declaraţie de consimţământ (ANEXA 2);
3. Declaraţie pe propria răspundere (ANEXA 3);
4. Declaraţie pe propria răspundere (ANEXA 4);
5. Curriculum vitae (model european, conform H.G. 1021/2004);
6. Cazier judiciar;
7. Cazier fiscal;
8. Copii legalizate după actele de studii, şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări;
9. Copie act identitate;
10. Copie carnet de muncă şi/sau alte documente doveditoare ;
11. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
12. Dovada numirii în calitate de administrator /manager, după caz;
13. Copie a Bilanţului (certificat de DGFP) referitoare la exerciţiul financiar cu profit în care agentul economic a fost administrat/manageriat de către candidat.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun, în plic închis şi sigilat, până la data de 23.10.2013, ora 14.00, la sediul S.C. APAREGIO GORJ S.A. , din Tg-Jiu, strada Vasile Alecsandri, nr. 2. Plicul va avea menţionat „Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de administraţie al S.C. APAREGIO GORJ S.A., numele, prenumele şi domiciliul candidatului.

Selecţia candidaţilor constă în două etape după cum urmează:

- 25.10.2013: evaluarea dosarelor pe baza criteriilor de selecţie prealabilă si afişarea candidaţilor admişi;
Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de maxim 24 ore de la data evaluării dosarelor, pe site-ul S.C. APAREGIO GORJ S.A.: www.aparegio.ro.
- 29.10.2013, ora 10.00: interviul cu candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor;

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul interviului, în baza bibliografiei următoare:

1. O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
2. O.U.G. 51/2013 pentru modificarea şi completarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
3. Legea 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
5. Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Pentru interviu se stabileşte un punctaj maxim de 100 puncte, rezultatul obţinut de candidat reprezentând suma punctajelor obţinute la această probă.

Punctajul minim necesar pentru a fi declarat “admis” este de 70 de puncte.

Lista cu candidaţii selectaţi se va publica în termen de maxim 24 ore de la data finalizării interviului, pe site-ul S.C. APAREGIO GORJ S.A.: www.aparegio.ro.

Cei interesati pot descarca formularele de inscriere accesand link-urile atasate:

  ANUNT.doc (10 octombrie 2013, 560 descarcari)


  ANEXA_1.doc (10 octombrie 2013, 508 descarcari)


  ANEXA_2.doc (10 octombrie 2013, 510 descarcari)


  ANEXA_3.doc (10 octombrie 2013, 468 descarcari)


  ANEXA_4.doc (10 octombrie 2013, 496 descarcari)

Informaţii suplimentare se pot obţine la S.C. APAREGIO GORJ S.A., telefon 0726183513.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României